Headlines

PMFME Schemes 2023 शेतकऱ्याना ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’ ठरणार फलदायी

PMFME Schemes 2023 शेतकऱ्याना 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना' ठरणार फलदायी
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

PMFME Schemes 2023 24 शासन निर्णय केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता रु. ४१९०७.७६ लाख एवढया रकमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू निधी खाली नमूद केल्याप्रमाणे त्या त्या प्रवर्गाच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात

Krushivasant

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!