Headlines

Government Of Maharashtra :महाराष्ट्र राज्य शासन महत्वाचा शासन निर्णय 11 जून 2023

Government Of Maharashtra
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Government Of Maharashtra राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठीमुख्यमंत्रीसहायतानिधीतून अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहेजून, २०२३ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.

Government Of Maharashtra 

केवळ २३.६० पैसे भरून ५० टक्के अनुदानावर मिळणार बियाणे

शासन परिपत्रक

 • 1)
  • Government Of Maharashtra अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीकरीता राज्य शासनाकडून मदतकार्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला असून, या नैसर्गिक आपत्तीस सामोरे जाण्यासाठी सहाय्य.
  • आणि मदत व पुनर्वसनाच्या कामास हातभार लागावा म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचा सहभाग असावा या कर्तव्यबुध्दीने त्यांना.
  • जून, २०२३ च्या आपल्या वेतनातील प्रत्येकी १ दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.
 • २)
  • राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका/
  • नगरपरिषद, सार्वजनिक उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे तसेच सर्व स्वायत्त संस्थेचे विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी सदर परिपत्रक.
  • विभागातील/कार्यालयातील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे व त्यांना याबाबत समजावून सांगावे. तसेच एक दिवसाच्या वेतन कपातीस त्यांची अनुमती यासोबतच्या विहित अनुमती पत्रात स्वाक्षांकित करुन
  • विभागातील/कार्यालयातील रोख कार्यासन वा रोखपाल यांचेकडे सुपूर्द करण्यासाठी त्यांना सूचित करावे.
 • 4)
  • अधिकारी यांच्या पगारातून एक दिवसाचे वेतन जून 2023 कपातीसाठी व ती रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यासाठी व त्याचा हिशोब सादर करण्यासाठी खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
Government Of Maharashtra 

शेतकऱ्यांना खुशखबर लवकरच मिळणार 90% अनुदानावर तार कुंपण

Government Of Maharashtra महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी

 • जून, २०२३ या महिन्याचे वेतन देयके संपूर्ण रकमेचे काढण्यात यावे. तथापि, वेतनातील नियमित वजातीनंतर.
 • एकदिवसाच्या वेतनाच्या वजातीनंतर वेतनाची उर्वरीत रक्कम संबंधित अधिकारी यांना धनादेश / रोखीने / विहित पध्दतीने अदा करण्यात यावी.
 • सध्या ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन त्यांनी शासनास उपलब्ध करुन दिलेल्या त्यांच्या बँक खात्याच्या तपशिलानुसार खात्यावर परस्पर जमा करण्यात येते.
 • अशा अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतनातील नियमित वजातीनंतर उर्वरित वेतनाची रक्कम संबंधित बँकेकडे जमा करण्यापूर्वी सदर रकमेतून.
 • जून, २०२३ मधील वेतनातून १ दिवसाचे वेतन कमी करुन शिल्लक रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे कळविण्यात यावे.
 • १ दिवसाचे वेतन कपात करताना ते मूळ वेतन महागाई भत्ता यांच्या एकूण रकमेच्या आधारे गणना करुन कपात करण्यात यावे.
 • आणि वेतन वितरणाच्या वेळी वरीलप्रमाणे वसुली करुन वसूल केलेल्या रकमेची नोंद घेण्यासाठी (जून, २०२३ करिता) एक स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन त्यामध्ये वसूल केलेल्या रकमांची नोंद अधिकारीनिहाय/कर्मचारीनिहाय घेण्यात यावी.
Vasantrao Naik Yojana

राज्य कर्मचारी पगार कपातीसाठी परिपत्रक

मुख्यमंत्री सहायता निधी बँक खात्याचा तपशील-

मुख्यमंत्री सहायता निधी, बचत खाते क्रमांक १०९७२४३३७५१ स्टेट बँक ऑफ इंडिया, Chief Minister’s Relief Fund
Saving Account No.10972433751
State Bank of India
मुंबई मेन बँच, फोर्ट, मुंबई – ४०० ००१. ब्रँच कोड-००३००,IFS Code: SBIN0000300Mumbai Main Branch,
Fort, Mumbai-400 001.
Branch Code-00300,
IFS Code : SBIN0000300
 • Government Of Maharashtra मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडून बँक खात्यात जमा होणा-या देणगी रकमांबाबत नोंद घेणे, इ. कार्यवाही करण्यात येते.
 • त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या. १६ अ कडे सदर धनादेश / धनाकर्ष, देणगीदारांची यादी इ. माहिती पाठविण्याची आवश्यकता नाही.
 • शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन वाटप करतांना त्यांच्याकडून वसूल करावयाच्या वेतना इतक्या रकमेचे प्रमाणपत्र तयार ठेवण्यात यावे.
 • सदर प्रमाणपत्र विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख अथवा संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने संबंधितांना देण्यात यावे.

Pik Vima List 2023 :या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा अखेर पिक विमा वाटप सुरू

Gramin Hami Yojana 2023 :मनरेगा कामगारांसाठी आनंदाची बातमी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!