PMFME Scheme प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना 2023

PMFME Scheme
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

PMFME Scheme राज्यातील असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises या योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) ही योजना राज्यात सन २०२० – २१ पासून पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजे सन २०२४-२५ पर्यंत राबविण्यास वरील वाचा येथील दि. २३.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.

प्रस्तावना

केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन २०२३-२४ ते २०२४-२५ यावर्षातील प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यास केंद्र शासनाने दिनांक २१.०४.२०२३ च्या पत्राद्वारे मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन सदरह योजना सन २०२३ – २४ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता रुपये ४१९०७.७६ लाख एवढया रकमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती सदर पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

Krushisahayak

योजनेचे उद्दिष्ट पहा.

त्यानुषंगाने,सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. PMFME Scheme

शासन निर्णय

चालू वर्षी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमतः प्रलंबित प्रकरणांसाठी वापरण्यात यावा.

संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २३.१२.२०२० अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार सदर योजनेचीअंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने योजना सन २०२३ – २४ मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शकसूचना कृषि आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात.

Krushisahayak

लाभार्थी पात्रता पहा.

सदर योजना सन २०२३ – २४ मध्ये राबविण्याकरिता नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रियाउद्योग योजना (PMFME Scheme) तथा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रकअधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा – १), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण वसंवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावातसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME Scheme)तथा आयुक्त (कृषी) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र व राज्य शासनास सादर करावे.

Halad Price वसमतच्या मोंढ्यात हळद गेली 9 हजारांवर

Government Work From Home :20 मीनिटाच्या कामाचे मिळेल 500 तेही घरी बसून

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *